OBAVIJEST ZA RADNIKE KOJI SU ZAPRIMILI RJEŠENJE AGENCIJE:
Molimo radnike koji izjave o odricanju prava na žalbu dostavljaju putem elektroničke pošte da iste šalju isključivo na adresu: aort@aort.hr

AORT - Agencija za osiguranje radničkih tražbina

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska a misija Agencije je osiguranje dostojanstva i socijalnog minimuma radnika u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca.

Više

Tko može ostvariti prava pred Agencijom?

Razlikujemo dvije situacije:

Kad je poslodavac u blokadi

Pravo na minimalnu plaću mogu ostvariti svi radnici poslodavca koji do zadnjeg dana u mjesecu nije isplatio plaću za prethodni mjesec.

Poslodavac je dužan pokrenuti postupak pred Agencijom ispunjavanjem obrasca ili putem e-Osiguranja radničkih tražbina

Više

Kad je poslodavac u stečaju

Radnici koji su zadnjih 12 mjeseci prije otvaranja stečaja bili u radnom odnosu kod tog poslodavca, a kojima je tražbina utvrđena u stečajnom postupku mogu pred Agencijom zahtijevati isplatu tražbina utvrđenih u stečajnom postupku.

Radnik pokreće postupak pred Agencijom ispunjavanjem obrasca ili putem e-Osiguranja radničkih tražbina

Više

Što kad je nad poslodavcem otvoren stečaj?

Trgovački sudovi provode stečajne postupke. Razlikujemo dvije situacije:

Kad je stečaj otvoren i provodi se

  1. Sud donosi rješenje o otvaranju stečaja i zakazuje ispitno ročište na kojem će utvrditi tražbine radnika.
  2. Nakon što je sud na ispitnom ročištu utvrdio tražbine, sud sastavlja rješenje i objavljuje ga na e-Oglasnoj ploči sudova.
  3. Nakon isteka osmog dana od objave rješenja o utvrđenim tražbinama počinje teći rok od 30 dana u kojem možete pokrenuti postupak pred Agencijom.

Kad je stečaj otvoren i zaključen na istom ročištu

  1. Kad je stečaj otvoren i zaključen rješenjem, sud to rješenje objavljuje na e-Oglasnoj ploči sudova.
  2. Nakon isteka osmog dana od objave tog rješenja počinje teći rok od 30 dana u kojem možete pokrenuti postupak pred Agencijom.
Rokovi za pokretanje postupka pred Agencijom ovise o vrsti stečajnog postupka i danu objave sudskog rješenja.