Postupak osiguranja tražbina kada je stečajni postupak otvoren i provodi se

  • Prava propisana u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem ima radnik kojemu je tražbina utvrđena u stečajnom postupku. 
  • Postupak se pokreće na zahtjev radnika, u roku od 30 dana od isteka osmoga dana od dana objave rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.
    Ako je tražbina osporena i radnik bude upućen na parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine, rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana primitka pravomoćne presude kojom je utvrđena visina tražbine i isplatni red.
  • Zahtjev se podnosi na obrascu RPS-01 - zahtjev za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca - koji je sastavni dio Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca ("Narodne novine" broj 92/17 i 38/23). Obrazac se može preuzeti i na ovim internetskim stranicama, pod rubrikom "Obrasci". Uz zahtjev prilažu se dokazi, prema popisu priloga potrebnih u slučaju kada je stečajni postupak otvoren i provodi se. Popis potrebnih priloga sastavni je dio obrasca zahtjeva.
  • Zahtjev se dostavlja:

- izravno Agenciji, neposrednom dostavom ili elektroničkim putem on-line aplikacije na mrežnoj stranici Agencije,

- područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema mjestu sjedišta poslodavca odnosno njegove registrirane poslovne jedinice,

- uredu HP-Hrvatske pošte d.d.

  • O zahtjevu Agencija odlučuje rješenjem, u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva i propisanih priloga. Na rješenje Agencije moguće je izjaviti žalbu ili se odreći prava na žalbu.
  • Isplata radničkih tražbina izvršava se u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja, na poseban namjenski račun stečajnog dužnika. U daljnjem roku od 8 dana stečajni upravitelj dužan je izvršiti obračun i uplatu radniku, te obračun i uplatu pripadajućih poreza i doprinosa.