Značenje pojedinih izraza

U daljnjem tekstu pojedini izrazi imaju slijedeće značenje:

  • poslodavac kojem je blokiran račun je fizička ili pravna osoba kojoj su temeljem evidentirane i neizvršene osnove za plaćanje - zahtjeva za prisilnu naplatu neisplaćene plaće odnosno naknade plaće koja radniku pripada za prethodni mjesec - zbog nemogućnosti izvršenja blokirani svi računi i zabranjeno raspolaganje oročenim novčanim sredstvima,
  • radnik je fizička osoba kojoj poslodavac nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće temeljem radnog odnosa zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće,
  • plaća odnosno naknada plaće je ukupan primitak koji sadrži iznose doprinosa iz osnovice, iznose poreza i prireza na dohodak i neto iznos za isplatu, a koji je poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca dužna isplatiti radniku po osnovi radnog odnosa u visini, za razdoblje i pod uvjetima utvrđenim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu odnosno posebnim propisom,
  • minimalna plaća je mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu sukladno uredbi Vlade Republike Hrvatske o visini minimalne plaće.