Postupak osiguranja tražbina

 • Poslodavac koji do zadnjeg dana u mjesecu nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće za prethodni mjesec, prvog sljedećeg radnog dana dužan je Financijskoj agenciji za svakog radnika poimenično dostaviti zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće.
  Zahtjev i obračun poslodavac je dužan dostaviti za svaki mjesec za koji nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće.

-         zahtjev je osnova za plaćanje kojim poslodavac bez odgode zahtjeva provedbu ovrhe na svojim novčanim sredstvima za iznos naveden u obračunu neisplaćene plaće odnosno naknade plaće uvećan za zakonske zatezne kamate koje na taj iznos teku od dospijeća pa do isplate. Ovrha se provodi u korist radnika.

-         zahtjev se podnosi u izvorniku, na obrascu ZPN-01 - zahtjev za prisilnu naplatu - koji je sastavni dio Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca: u daljnjem tekstu Pravilnik ("Narodne novine" broj 92/17 i 38/23). Obrazac se može preuzeti i na ovim Internet stranicama, pod rubrikom "Obrasci".

-        u slučaju otvorenog predstečajnog postupka nad poslodavcem, Financijska agencija će po zahtjevu za prisilnu naplatu postupiti u svim slučajevima u kojima bi postupila i po dostavljenom obračunu neisplaćene plaće, naknade plaće i otpremnine.

 • Ako poslodavac ne podnese zahtjev za prisilnu naplatu kako je propisano, nadležno inspekcijsko tijelo donijeti će privremenu mjeru osiguranja naplate, i to pljenidbom i zabranom raspolaganja novčanim sredstvima poslodavca. Privremena mjera traje do podnošenja zahtjeva za prisilnu naplatu za sve radnike kojima nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće.
 • Ako zbog nedostatka sredstava zahtjev za prisilnu naplatu nije moguće izvršiti i Financijska agencija blokira račune, poslodavac je dužan najkasnije u roku od tri dana od blokade podnijeti Agenciji za osiguranje radničkih tražbina zbirni zahtjev za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće za sve radnike kojima za taj mjesec ista nije isplaćena, ili je isplaćena djelomično u iznosu manjem od minimalne plaće.

-         zahtjev se podnosi zbirno za sve radnike na obrascu ZMP-01- zahtjev za isplatu plaće/naknade plaće u visini minimalne plaće - koji je sastavni dio Pravilnika ("Narodne novine" broj 92/17 i 38/23).

-         uz zahtjev, za svakog radnika poimenično podnosi se specifikacija i raspored minimalne plaće (odnosno specifikacija i raspored razlike između minimalne plaće i djelomično isplaćene plaće/naknade plaće), nalozi za prijenos sredstava ispunjeni prema specifikaciji, JOPPD obrazac u kojem je iskazana naknada isplata plaće s potvrdom o uspješnoj provjeri, te potvrda Financijske agencije o blokadi računa zbog neizvršenog zahtjeva za prisilnu naplatu s naznakom datuma utvrđenja nemogućnosti izvršenja osnove za plaćanje.

 • Obrazac ZMP-01 s prilozima (specifikacija i raspored minimalne plaće) može se preuzeti i na ovim internetskim stranicama, pod rubrikom "Obrasci". O zahtjevu poslodavca odlučuje Agencija rješenjem o pravu na isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće, u roku od 7 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva. U slučaju usvajanja zahtjeva, rješenjem se:

-       određuje isplata minimalne plaće odnosno isplata razlike između minimalne plaće i djelomično isplaćene plaće odnosno naknade plaće, te isplata pripadajućih doprinosa koji se obračunavaju na osnovicu, poimenično za svakog radnika;

-       utvrđuje da Agencija po uplati iznosa iz rješenja preuzima tražbinu radnika prema poslodavcu za uplaćeni iznos, nalaže se poslodavcu povrat tog iznosa i uplaćenih doprinosa Agenciji u roku od sedam dana od uplate;

-       žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

 • Isplata iznosa utvrđenih rješenjem izvršava se u roku od sedam dana od dana izvršnosti rješenja, izravno na račun radnika.
  Radi pravilnog datiranja JOPPD obrasca, o danu uplate Agencija će obavijestiti poslodavca najkasnije do zadnjeg dana mjeseca uplate.
  Radi sprječavanja dvostruke ovrhe, za puni iznos iz zahtjeva za prisilnu naplatu i iznos koji je Agencija isplatila umjesto poslodavca:

-       poslodavac je dužan obavijestiti Agenciju o eventualnom namirenju ili djelomičnom namirenju tražbina iz zahtjeva za prisilnu naplatu, poimenično za svakog radnika,

-       prije uplate iznosa iz rješenja Agencija će provjeriti kod Financijske agencije je li, i u kojem iznosu, namirena tražbina iz zahtjeva za prisilnu naplatu za svakog poimenično navedenog radnika,

-       ako Agencija provjerom pri Financijskoj agenciji utvrdi da je tražbina iz zahtjeva za prisilnu naplatu namirena u iznosu manjem od minimalne plaće, o uplaćenom iznosu obavijestit će poslodavca,

-       po izvršenoj uplati Agencija će dostaviti Financijskoj agenciji nalog za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu za iznos tražbine koji je namirila umjesto poslodavca, uz specifikaciju toga iznosa, i to poimenično za svakog radnika.

 • Ako poslodavac u roku od sedam dana od uplate ne izvrši povrat sredstava koje je Agencija umjesto njega isplatila radnicima, na što je obvezan rješenjem Agencije o pravu na isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće, Agencija će dostaviti Financijskoj agenciji izvršno rješenje odnosno obavijest uz zahtjev za izravnu naplatu radi prisilne naplate iznosa koji je temeljem toga rješenja isplatila, uvećanog za zakonske zatezne kamate određene tim rješenjem.