Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe („Narodne novine", broj 42/18).

Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka su:

e-mail: dpo@aort.hr

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)

Agencija za zaštitu osobnih podataka je pravna osoba s javnim ovlastima, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka kojim se osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka.

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)
Selska cesta 136
10 000 Zagreb
e-mail: azop@azop.hr
https://azop.hr/