Upravno vijeće

Agencijom za osiguranje radničkih tražbina upravlja Upravno vijeće Agencije, čiji su djelokrug, ovlaštenja i odgovornost uređeni Statutom Agencije („Narodne novine“, broj 112/2017).

Način rada Upravnog vijeća Agencije određen je Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Agencije.

Upravno vijeće donosi:

  • Statut uz naknadnu suglasnost Vlade,
  • opće akte Agencije,
  • poslovni i financijski plan Agencije,
  • godišnji obračun i poslovna izvješća Agencije i
  • odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Statutom Agencije.

Upravno vijeće ima tri člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to: jednog člana na prijedlog ministra nadležnog za rad, dva člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća ili na prijedlog reprezentativnih udruga poslodavaca i sindikata ako Gospodarsko-socijalno vijeće nije osnovano.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Sadašnji članovi Upravnoga vijeća imenovani su rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 23. prosinca 2020. godine („Narodne novine“, broj 147/2020):

  • Irena Bačelić; predsjednica Upravnog vijeća (predstavnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike),
  • Jasenka Vukšić; članica Upravnog vijeća (predstavnica sindikata),
  • dr. sc. Ivan Sarić; član Upravnog vijeća (predstavnik poslodavaca).

Sukladno članku 12.  Zakona o pravu na pristup informacija („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Agencija osigurava javnost rada objavom podataka o dnevnom redu i vremenu održavanja sjednica Upravnog vijeća Agencije, kao i mogućnošću neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća.

Javnost ima pravo na prisustvovanje sjednicama Upravnog vijeća Agencije osim kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno zbog ograničenja prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Na sjednicama Upravnog vijeća Agencije koje su, u skladu s odredbama navedenog Zakona, otvorene za javnost omogućeno je prisustvovanje 1 osobe. U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednik Upravnog vijeća vodit će računa o redoslijedu prijava te će s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za prisustvovanje sjednici.

Sudjelovanje javnosti na sjednici provodi se bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i bez prava odlučivanja, uz osobnu iskaznicu te uz prethodnu najavu putem telefona na broj: 01/4820 130.