O Agenciji

S danom stupanja na snagu Zakona o osiguranju radničkih tražbina ("Narodne novine", broj 70/2017), Agencija nastavlja s radom pod nazivom Agencija za osiguranje radničkih tražbina. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina stupio je na snagu 23. 02. 2023. godine ("Narodne novine", broj 18/2023).

Skraćeni naziv Agencije je AORT.

Sjedište Agencije je u Zagrebu, Frankopanska 11.

Agencija je javna ustanova i kao prvostupanjsko javnopravno tijelo provodi postupke osiguranja tražbina radnika u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca.

U slučaju stečaja poslodavca Agencija:

  • osigurava i na teret državnog proračuna vrši isplatu dijela stečajnih tražbina iz radnog odnosa, na društveno prihvatljivoj razini,
  • preuzima procesna prava u stečajnom postupku u visini isplaćenih tražbina, radi povrata sredstava u državni proračun,
  • predstavlja instituciju za razmjenu informacija i aktivnosti s nadležnim garancijskim institucijama država članica Europske unije u slučajevima poslovnih aktivnosti na području dvije ili više država članica.

U slučaju blokade računa poslodavca Agencija:

  • osigurava i na teret državnog proračuna vrši isplatu dijela neisplaćenih plaća i naknada plaća
  • preuzima procesna prava u ovršnom postupku u visini isplaćenih tražbina, radi povrata sredstava u državni proračun.

Ustroj, ovlasti, odgovornosti i druga pitanja od značenja za rad Agencije uređeni su Statutom Agencije za osiguranje radničkih tražbina.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj, s nadležnostima utvrđenim zakonom i Statutom Agencije.

Agencija je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.