Etički kodeks

Na temelju članka 23. stavka 5. Statuta („Narodne novine“, broj 112/17) Agencije za osiguranje radničkih tražbina (dalje u tekstu: Agencija), ravnatelj Agencije donosi

 

 ETIČKI KODEKS AGENCIJE ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA

 

Uvod

Članak 1.

 

(1)    Etički kodeks uređuje pravila dobrog ponašanja zaposlenika unutar same Agencije te prema državnim tijelima, tijelima državne uprave, drugim institucijama, građanima i ostalim zainteresiranim stranama (nadalje: poslovni subjekti).

(2)    Etički kodeks Agencije temelji se na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.

(3)    Zaposlenici su se dužni pridržavati odredaba Etičkog kodeksa.

 

Opće odredbe

Članak 2.

 

(1)    Svaki  se zaposlenik, bez obzira na radno mjesto, smatra jednako vrijednim i doprinosi unapređenju poslovnih procesa Agencije, a time i povećanju učinkovitosti i kvalitete obavljenog posla.

(2)    Zaposlenik Agencije obvezan je s dužnom pažnjom koristiti imovinu Agencije koja mu je povjerena u svrhu obavljanja njegovih dužnosti te je ne smije ni na koji način uništavati.

 

Opća načela postupanja

Članak 3.

 

(1)    Svaki zaposlenik je dužan, u obavljanju njegovih dužnosti, ponašati se u skladu sa sljedećim općim načelima: zakonitost,  stručnost, promicanje znanja, odgovornost za rezultate, timski rad, tolerancija, objektivnost, poštovanje i savjesno postupanje.

 

Odnosi i suradnja u Agenciji

Članak 4.

 

(1)    Međusobni odnosi zaposlenika temelje se na uzajamnom poštivanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti, strpljenju te razmjeni znanja, mišljenja i informacija.

(2)    Nadređeni zaposlenik treba poticati zaposlenike na kvalitetno i učinkovito obavljanje zadataka, međusobno uvažavanje, kontinuirano usavršavanje, poštivanje i suradnju te primjeren odnos prema drugima.

 

Odnosi zaposlenika prema poslovnim subjektima

Članak 5.

 

(1)    U poslovnoj komunikaciji zaposlenik je dužan paziti na međusobno uvažavanje svih poslovnih subjekata u cilju postizanja što boljih rezultata te poticati dijalog i učinkovitu suradnju.

(2)    Zaposlenici Agencije dužni su u javnosti transparentno, istinito i pravodobno pružiti sve informacije u skladu s propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama i ovim Etičkim kodeksom.

(3)    Ravnatelj će se u svakodnevnom radu prema zaposlenicima odnositi otvoreno, pravedno, dosljedno i s uvažavanjem te im biti primjerom.

(4)    U odnosu prema poslovnim subjektima zaposlenik postupa profesionalno, nepristrano i pristojno, u obavljanju zadataka primjenjuje stručno znanje na takav način da pomaže u ostvarivanju njihovih prava, postupajući pritom u skladu s načelom zakonitosti i načelom zaštite javnog interesa.

(5)     U službenom ophođenju s građanima zaposlenik se treba služiti hrvatskim jezikom i razumljivim rječnikom, a izuzetno i prema potrebi se može služiti i stranim jezikom.

(6)    Zaposlenik postupa jednako prema svim poslovnim subjektima, bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.

(7)    Zaposlenik postupa s posebnom pažnjom prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama.

 

Zaštita osobnog ugleda i ugleda Agencije

Članak 6.

 

(1)    Zaposlenik se mora ponašati i odijevati prikladno radnome mjestu i poslovima koje obavlja, na način da ne umanji osobni ugled te ugled ostalih zaposlenika i Agencije.

(2)    U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima zaposlenik predstavlja Agenciju, zaposlenik je dužan iznositi stavove Agencije u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i odredbama ovog Etičkog kodeksa.

(3)    U javnim nastupima u kojima zaposlenik ne predstavlja Agenciju, a koji su tematski povezani s djelatnošću Agencije, zaposlenik mora istaknuti da iznosi osobne stavove.

(4)    U obavljanju privatnih poslova zaposlenik ne koristi autoritet radog mjesta u Agenciji niti službene oznake.

(5)    Zaposlenici Agencije ne smiju se koristiti svojim poslom i položajem radi ostvarivanja protupravne imovinske koristi za sebe ili drugoga.

 

Nadzor primjene Etičkog kodeksa

Članak 7.

 

(1)    Ravnatelj Agencije imenuje povjerenika za etiku (dalje u tekstu: Povjerenik).

(2)    Imenovani Povjerenik: prati primjenu Etičkog kodeksa, promovira etičko ponašanje u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosima zaposlenika i poslovnih subjekata, daje mišljenje i savjete zaposlenicima o etičkom ponašanju, zaprima pritužbe zaposlenika i poslovnih subjekata na neetičko postupanje zaposlenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

(3)    Pritužbe iz stavka 2. ovog članka podnose se u pisanom obliku.

 

Pritužbe

Članak 8.

 

(1)    Povjerenik je obvezan što je moguće prije, a najkasnije u roku od 15 dana, ispitati navode iz pritužbe, o provedenim radnjama i utvrđenom činjeničnom stanju sastaviti zapisnik, te isti dostaviti Ravnatelju.

(2)    Zapisnik iz stavka 1. ovog članka u pravilu sadržava: navode zaposlenika koji je podnio pritužbu, eventualne svjedoke, očitovanje osobe na čije je ponašanje podnesena pritužba, mišljenje Povjerenika predstavlja li prijavljeno ponašanje povredu Etičkog kodeksa i prijedlog Povjerenika za poduzimanje odgovarajućih mjera.

(3)    Povjerenik je dužan provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju anonimne pritužbe.

(4)    Na postupak odlučivanja Povjerenika povodom pritužbi, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Pravilnika o radu koje se odnose na povrede obveza iz radnog odnosa.

(5)    Osoba koja je podnijela pritužbu neće zbog toga snositi nikakve štetne posljedice, osim u slučaju iz stavka 6. ovog članka.

(6)    Zlouporaba podnošenja pritužbe predstavlja tešku povredu obveza iz radnog odnosa.

 

Javnost

Članak 9.

 

(1)    Etički kodeks ističe se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Agencije.

(2)    Zahtjev za tumačenje odredaba Etičkog kodeksa i pritužbe, zaposlenici i poslovni subjekti mogu podnijeti Povjereniku usmeno, pisanim putem ili putem e-mail adrese etika@aort.hr .

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

 

(1)    Etički kodeks stupa na snagu nakon proteka roka od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči.

(2)    Ravnatelj Agencije je dužan upoznati Upravno vijeće Agencije sa sadržajem Etičkog kodeksa, a ukoliko to Upravno vijeće zahtijeva, dužan je sadržaj Etičkog kodeksa na odgovarajući način i dopuniti ili izmijeniti.

(3)    Danom stupanja na snagu ovog Etičkog kodeksa prestaje važiti Etički kodeks Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca KLASA: 003-05/12-02/0002, URBROJ 0479-1/1-12-0001 od 16. studenoga 2012. godine.

 

KLASA:003-05/18-01/0005
URBROJ: 0479-1/1-18/0001

Zagreb, 24. travnja 2018. godine

 

 

                                                                                                                                    Ravnatelj
                                                                                                                     mr. sc. Ivan Madunić, dipl. oec.